נוהל שעות תמיכה בחטיבה העליונה – תשע”ז

שעות תמיכה פעימה ראשונה:

תקציב שעות התמיכה שיוקצה בשלב זה, מתייחס לתלמידים ממשיכים עבור החודשים ספטמבר-דצמבר 2016 ומתבסס על ניצול השעות כפי שדווחו ע”י מוסדות החינוך למרמנ”ת בשנה”ל תשע”ו.

 

תלמידים ממשיכים הינם תלמידים הלומדים שנה שנייה לפחות בחטיבה עליונה וקיבלו בשנה”ל תשע”ו שעות תמיכה. בגין תלמידים אלה יועבר תקציב לבתיה”ס (באמצעות הבעלויות) לניצול השעות באופן מידי עבור החודשים ספטמבר-דצמבר 2016. לכל תלמיד הוקצו עבור חודשים אלה 16 שעות (4 שעות לכל חודש). בנוסף תעמוד לרשות כל תלמיד מכסה של 24 שעות עבור החודשים ינואר-יוני 2017.

 

יודגש כי, השעות בשלב זה, הוקצו אך ורק לתלמידים המדווחים כלומדים השנה בביה”ס ומופיעים במצבת התלמידים ושנמצאו כזכאים לקבל שעות תמיכה בשנה זו. שעות בעבור תלמידים זכאים ששונתה להם המסגרת החינוכית, יוקצו לבית הספר בו הם לומדים בשנת הלימודים הנוכחית, תשע”ז בכפוף לדיווח עדכני במצבת תלמידים.

 

הנחיות אודות הפעלת שעות התמיכה לתלמידים ממשיכים ואופן הדיווח:

 

 • מנהל המתי”א או נציג מטעמו יקיים פגישות עם מנהל ביה”ס ויעדכן אודות מכסת שעות התמיכה השנתיות (לתלמידים הממשיכים) העומדות לרשותו לכל אחת מהתקופות:
 • 16 שעות עבור החודשים ספטמבר-דצמבר 2016 : תיערך בקרה על ניצול התקציב שהוקצה לכל מסגרת (באמצעות הבעלויות), וקיזוז בגין אי ניצול.
 • 24 שעות עבור החודשים ינואר-יוני 2017: העברת תקציב בגין שעות אלה ובגין תקופה זו מותנת בהעברת דו”ח ביצוע ע”י המוסד החינוכי. סה”כ 40 שעות תמיכה עבור כל תלמיד ממשיך לשנת לימוד תשע”ז.

 

מנהל המתי”א ינחה את מנהלי בתיה”ס לשלוח למרמנ”ת דוחות ביצוע אודות ניצול השעות. יש להנחותם להקפיד לדווח את שעות התמיכה בהתאם לחלוקה הבאה:

 • הדיווח עבור החודשים ספטמבר-דצמבר 2016 יועבר ע”י מנהל ביה”ס למרמנ”ת במהלך חודש ינואר 2017. לאחר מועד זה, בי”ס שלא העביר למרמנ”ת דו”ח ביצוע של שעות התמיכה, יוכר כבי”ס שלא הקצה בפועל את שעות התמיכה ובמהלך החודשים פברואר–יולי 2017 תיערך בדיקה וקיזוז תקציב (באמצעות הבעלויות) בהתאם לביצוע השעות בפועל עבור תלמידים אלה.
 • דוחות ביצוע עבור החודשים ינואר-יוני 2017 יועברו ע”י מנהל בית הספר למרמנ”ת, בהתאם להנחיות שפורסמו בחוברת הקמת בסיס דיווח (בפרק החינוך המיוחד).  יש לוודא שהעתק מהדוחות יועבר למתי”א לצורך תיעוד ובקרה.

 

באם ינוצלו שעות המיועדות לשליש הראשון של שנת הלימודים רק מינואר 2017, לא נוכל לאשרן ולתקצבן.

 

 • מנהל המתי”א ילווה את מנהל ביה”ס ויעקוב אחר יישום התמיכה. במידה ונמצא כי תלמיד ממשיך אינו זקוק להמשך התמיכה לתקופה השנייה (ינואר-יוני 2017), ידווח בכתב מנהל המתי”א לאגף לחינוך מיוחד אודות התלמיד.

 

 

מצ”ב לנוחיותכם:

 

קובץ אקסל מעודכן ליום 21.11.16 ובו רשימת תלמידים ממשיכים בחלוקה למוסדות חינוך, בגינם יועבר התקציב לבעלויות. דו”ח זה מבוסס על מצבת תלמידים עדכנית לשנה”ל תשע”ז.

 

שעות תמיכה פעימה שנייה: 

 

הקצאת מכסת שעות התמיכה אשר תועבר למתי”א בפעימה זו, תתייחס לאוכלוסיית התלמידים החדשים וכן לתלמידים ממשיכים שלא נכללו בהקצאה הראשונה שהועברה למוסדות החינוך באמצעות הבעלויות (“תלמיד חדש” הינו כל תלמיד שאינו מופיע בקבצים שצורפו אודות הממשיכים).

לקראת הקצאת השעות לתלמידים אלה, הנכם נדרשים להשלים את תהליך איתור התלמידים ואיסוף הבקשות מבתיה”ס. ביצוע השעות בפועל עבור התלמידים החדשים יעשה בין החודשים ינואר-יוני 2017 במסגרת תקציב 2017. טבלאות האקסל בצירוף הסימולציה לחלוקת השעות יועברו אליכם במהלך החודשים נובמבר-דצמבר.

 

להלן הנחיות כלליות אודות הפעלת שעות התמיכה ואופן הדיווח. הנחיות אלה הינן תוספת למידע ולנהלים המפורטים בחוברת הקמת בסיס הדיווח לחטיבה העליונה:

 • קביעת מכסת השעות לכל תלמיד תתבסס על בניית תכנית עבודה מקצועית המתייחסת לצורכי התלמיד ותפקודו.

 

 • חשוב להקפיד הקפדה יתרה על ביצוע בפועל של השעות וניצולן בהתאם לתוכנית עבודה, בשל צרכי התלמידים וזכאותם לתמיכה מתוקף החלטת וועדת שילוב (ועדה סטטוטורית), יש לשמור על מסגרת מכסת השעות.

 

 • ניתן להקצות מתוך המכסה הכללית 4 שעות תמיכה חודשיות לכל היותר לכל תלמיד, לאורך שנה”ל תשע”ז. מקסימום השעות השנתיות לא יחרוג מ- 40 שעות לתלמיד.

 

 • לא ניתן לתקצב תלמידים משני מקורות תקצוב. אין להגיש בקשה עבור תלמידים שאושר להם תקצוב עבור מסלול 07, ועבור תלמידים שאושרו עבורם שעות בהקצאה דיפרנציאלית.

 

 • ביה”ס זכאי לשעות תמיכה של עד 10% ממספר התלמידים הלומדים בחט”ע בביה”ס.

 

 • מנהל המתי”א ירכז את כל הפניות של בתיה”ס באזור השירות של המתי”א.

עבור כל תלמיד חדש, יש לקבל מביה”ס:

 • בקשה לשעות תמיכה (נספח י”ג – בחוברת הקמת בסיס הדיווח בחטיבה העליונה)
 • מסמך קביל עפ”י סוג לקות התלמיד (ראה חוזר מנכ”ל תשע”ד/5(א) – נספח מס’ 3)
 • פלט “שילובית”.
 • אישור הורים.

 

 • יש להשאיר מסמכים אלה במתי”א לתיעוד ומעקב, אין צורך להעבירם לאגף לחינוך מיוחד.

 

 • מנהל המתי”א והמפקח יקיימו דיון אודות התלמידים הזכאים ויחליטו מי מהתלמידים יקבל שעות תמיכה, לרבות קביעת מכסת שעות לכל תלמיד. השעות יחולקו בהתאם לצרכי התלמידים ובהתאם להקצאה שנקבעה למתי”א בהתאם לסימולציה המצ”ב. יש להקפיד שלא לחרוג מהשעות שהוקצו לכל מתי”א עפ”י הסימולציה.

 

 • המפקח ומנהל המתי”א יאשרו בחתימתם את הקצאת שעות התמיכה לכל בית-ספר.

 

 • הבקשות תיבדקנה ע”י האגף לחינוך מיוחד ולאחר אישורן תועברנה ע”י האגף להקלדה במרמנ”ת.

 

 • מנהל המתי”א ינחה את מנהלי בתיה”ס לשלוח למרמנ”ת דו”ח ביצוע אודות ניצול השעות בהתאם להנחיות המפורסמות בחוברת הקמת בסיס הדיווח בחטיבה עליונה, בפרק החינוך המיוחד.

 

 • יש לוודא שהעתק מהדו”חות יועבר למתי”א לצורך תיעוד ובקרה.

 

 • מנהל המתי”א ילווה את מנהל ביה”ס ויעקוב אחר יישום התמיכה בהיבטים הפדגוגיים והארגוניים.

 

 • התשלום בגין שעות התמיכה יתבצע רק לאחר העברת דו”ח ביצוע אודות ניצולן בפועל, בכפוף לעמידה בהנחיות ובלוחות הזמנים.

 

 • מועד אחרון להעברת טופסי הדיווח באמצעות בתיה”ס למצבת תלמידים הינו ה-1 ביולי.

 

 • עד למועד זה באחריות ביה”ס לוודא מול חברת מרמנ”ת הקלדת טופסי הדיווח ובמקביל לוודא מול הבעלות כי התקצוב הועבר ע”י משרד החינוך בעבור שעות התמיכה.

 

 • ב-31 ביולי, מערכת דיווח שעות תמיכה נסגרת, ולא ניתן לאשר כל דיווח ו/או תשלום לאחר מועד זה.

 

 

הערה: הקצאת שעות התמיכה בפעימה השנייה לחודשים ינואר-יוני 2017 מותנית באישור תקציבי ותיעשה בכפוף לקיום תקציב בתקנה!