הנחיות לועדות השמה

ועדות ההשמה פועלות מכוח חוק חינוך מיוחד אשר דנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים, בעל לקות משמעותית, לחינוך מיוחד ולהשמה ברצף המסגרות החינוכיות הקיים במסגרת ההולמת את צרכיו. ועדת ההשמה הינה ועדה מקומית המורכבת מאנשי מקצוע ונציגי הורים

לא יכול  תלמיד ללמוד במסגרת חינוך מיוחד ללא ועדת השמה.

הרכב הועדה

לפי חוק החינוך המיוחד ימנה שר החינוך את ועדות ההשמה שהרכב:

 1. נציג רשות החינוך המקומית, יו”ר
 2. שני מפקחים של משרד החינוך שאחד מהם הוא מפקח על החינוך המיוחד והאחר הוא מפקח כולל בחינוך הרגיל או נציגיהם
 3. פסיכולוג חינוכי, מטעם הרשות המקומית
 4. רופא מומחה ברפואת ילדים מתוך רשימה שיקבע שר הבריאות
 5. עובד סוציאלי בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים
 6. נציג ההורים: הורה לילד בעל צרכים מיוחדים שיקבע השר מתוך רשימות שיגישו לו ארגוני הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך.

 

הפניות אל ועדות השמה ברשויות המקומות לא יאוחרו מ-31 במרס מידי שנה, זאת על מנת שוועדת ההשמה תסיים את הדיונים בעניין התלמידים עד 15 במאי באותה שנת לימודים.

 

הפניית תלמיד לועדת השמה תיעשה רק לאחר תהליך מתמשך בשיתוף התלמיד והוריו שבו הצוות הרב מקצועי ניסה לסייע לו להתמודד עם קשייו במגוון שיטות הוראה וטיפול. מנהל בית-הספר או הגננת יתעדו את שלבי הטיפול ואת המפגשים של הצוות הרב-מקצועי, את המפגשים עם ההורים ועם התלמיד ואת המידע שנמסר להם.

 

הפניית תלמיד הלומד במערכת החינוך הרגיל אל ועדת ההשמה תיעשה רק לאחר שהמסגרת החינוכית מיצתה את כל ההתערבויות החינוכיות והטיפוליות בתהליך השתלבותו של התלמיד בה; כלומר: הפניית התלמיד לוועדת ההשמה מחייבת קיום של ועדת שילוב מוסדית בעניינו, בניית תכנית חינוכית יחידנית ותיעוד של תהליך היישום של התכנית על המטרות והיעדים הרשומים בה.

 

כמו כן, הפניית תלמיד הלומד במסגרת חינוכית לוועדת ההשמה מחייבת אישור של המפקח על המסגרת החינוכית שהתלמיד לומד בה

הורה או תלמיד רשאים להגיש בקשת ערר בכתב על החלטת ועדת השילוב המוסדית. את הערר יש להגיש בכתב ליו”ר ועדת ההשמה ברשות המקומית 21 יום מיום שקיבל את החלטת ועדת השילוב מהמוסד החינוכי ולא יאוחר מב-5 ביולי בכל שנה.

ועדת הערר מוסמכת לדון בערר של ההורים על החלטת ועדת ההשמה שהתקיימה ברשות המקומית ולקבל החלטה על פי אחת מהאפשרויות האלה:

 • לקבל את הערר ולשנות את החלטת ועדת ההשמה
 • להחזיר את העניין לוועדת ההשמה לדיון נוסף, עם הוראות או בלעדיהן
 • לדחות את הערר.
 • החלטת ועדת הערר היא סופית.
 • חשוב להדגיש ולהבהיר כי ועדת הערר לא תדון בהחלטות שהתקבלו במעמד ועדת השמה ביושבה כוועדת ערר על ועדת השילוב המוסדית.

 

 

תהליך השיבוץ לאחר ועדת ההשמה:

בכל רשות מקומית פועל צוות שיבוץ למסגרת החינוך המיוחד הכולל את:

 

 • מנהל רשות החינוך המקומית או נציגו – יו”ר
 • מפקח החינוך המיוחד על מוסדות החינוך באותה הרשות.
 • מנהל השירות הפסיכולוגי חינוכי ברשות המקומית, או נציגו אשר יוזמנו למסור מידע אודות המאפיינים והצרכים של התלמידים ולמתן ייעוץ לגבי המסגרת ההולמת את צורכיהם.

 

תפקידו של צוות זה לשבץ את התלמיד למסגרת החינוך המיוחד עפ”י החלטת ועדת ההשמה/ערר. אם לא נמצאה עבור התלמיד מסגרת הולמת יפנה הצוות את התלמיד לרשות חינוך מקומית אחרת בה קיימת מסגרת כזו.